top of page

Péče o osoby se sníženou soběstačností 

 

 

 

 

Terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost. Cílem služby je eliminace nebo zmírnění negativních  dopadů nesoběstačnosti na celkový fyzický nebo psychický stav osoby.

 

Péče o nesoběstačné osoby zahrnuje následující činnosti:

 •  komplexní ošetřovatelskou péče u imobilních, inkontinentních a dezorientovaných osob     

 • prevence a ošetřování dekubitů, bércových vředů, pooperačních ran,

 • odběry biologického materiálu k vyšetření,

 • aplikace injekcí, infuzí, inzulínu, podávání léků,

 • sledování fyziologických funkcí (měření TK, pulsu, glykémie, saturace, EKG)

 • ošetřování osob se stomií, permanentním katétrem, umělou plicní ventilací, peritoneální dialýzou

 • léčba bolesti, dušnosti, zajištění příjmu tekutin, péče o
  vyprazdňování, péče o permanentní katetry a další plnění lékařských indikací
    

 • zaučení osob eventuálně rodinných příslušníků v aplikaci inzulínu

 • nácvik sedu, stoje, chůze, užiti kompenzačních pomůcek

bottom of page