top of page

Domácí zdravotní péče

Co je domácí zdravotní péče?
care1.png

Domácí zdravotní péče je poskytována na základě indikace ošetřujícího lékaře u klientů plně nebo částečně závislých na pomoci druhé osoby, nutně vyžadujících zajištění pokračování dlouhodobé i následné péče nebo doléčení z důvodu chronického či akutního onemocnění. Součástí aktivit domácí péče je také udržování duševního zdraví a resocializace klientů s psychickým onemocněním. 

Pro koho je určena ?
Registered-Nurse-highest-paying-jobs_edi

Zdravotní domácí péče je určena těmto skupinám klientů/pacientů:

 

 • dlouhodobě nemocní pacienti

 • pacienti po propuštění z nemocnice

 • pacienti po úrazech

Nárok na poskytování domácí péče má každý občan České republiky, jehož ošetřující lékař po zhodnocení celkového zdravotního stavu a stavu vlastního sociálního prostředí klienta rozhodne o její vhodnosti. 

Seznam nejčastějších úkonů
310f5e_77b30766eac44fb781da38b21b12f3fd_
 • péče o pacienty se stomiemi, katetry (cévkami), parenterální výživou (infuzí), sondovou výživou, portem

 • léčba bolesti dle indikace lékaře

 • infuzní terapie

 • kontrola fyziologických funkcí (krevní tlak, glykemie, saturace a pod.)

 • podávání léků klientům, sledování jejich účinků  (u klientů, kteří užívají léky sami, se podávání kontroluje)

 • aplikace injekcí a inzulinu

 • převazy ran a proleženin

 • odběry krve a biologického materiálu 

 • domácí ( peritoniální ) dialýza 

 • domácí umělá plicní ventilace 

Jaké jsou výhody domácí péče ?
nasepece5_edited.png

 

Domácí péče respektuje v plném rozsahu integritu klienta s jeho vlastním sociálním prostředím i individuální vnímání kvality života. Proto je každý klient posuzován z bio – psycho - sociálního hlediska a při poskytování domácí péče je vždy aplikován komplexní přístup. Je prokázáno, že psychická pohoda člověka, která je bezprostředně spojena s příznivým vlivem domácího prostředí a přítomností bytostí blízkých, má přímý vliv na stav imunitního (obranného) systému člověka a  hraje klíčovou úlohu v procesu uzdravování nebo zmírnění negativního vlivu doprovodných psychických symptomů téměř u všech forem onemocnění. 

 

Dalším kladem domácí péče je naprostá eliminace nosokomiálních nákaz vznikajících v příčinné souvislosti s pobytem klientů ve zdravotnickém zařízení. Finanční náklady spojené s jejich léčbou jsou natolik vysoké, že cílem všech moderních systémů zdravotní péče je minimalizovat pobyt klientů ve zdravotnických zařízeních. 

Kdy domácí péče nemá smysl? 
nnnurse222_edited_edited.jpg

Především tehdy, když si ji sám klient nepřeje! Obtížné je poskytování domácí péče také tehdy, když klient nemá vhodné sociální prostředí, rodinu nebo jinou sociální síť osob ochotných spoluvytvářet jeho domácí prostředí a spolupracovat na plnění plánu následné péče.

 

Poskytovatel Agentura domácí péče Integrita si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí péče, pokud:

 • prostředí nebo sám pacient ohrožuje zdraví zdravotní sestry, je vytvořena nepřátelská, ponižující nebo zneklidňující situace

 • rozsah péče překračuje možnosti agentury 

 • u přímo placené péče není včas zaplacena záloha na zdravotní péči

 • z jiných závažných důvodů

 

V případe odmítnutí péče však nesmí být ohroženo zdraví pacienta a o předčasném ukončení péče musí být informován obvodní, resp. ošetřující lékař. 

Proč PremiumCare od agentury INTEGRITA ?
csat loga_edited.png

Agentura domácí péče INTEGRITA je registrována u pověřeného úřadu státní správy. Tento úřad v rámci své působnosti dohlíží nejen na dostupnost, ale i kvalitu domácí péče. 

 

Agentura domácí péče INTEGRITA má pečlivě propracovaný  organizační a provozní řád. Pro kontakt s ošetřujícími lékaři i klienty slouží dispečink agentury, který přijímá dotazy, požadavky a připomínky. Koordinátorka dispečinku je schopna okamžitě zajistit v přímém kontaktu s pracovníky v terénu zahájení, změny i rozšíření domácí péče u konkrétního klienta.

 

Výběr našich zaměstnanců se uskutečnil na základě náročných kritérii počínaje posouzením odborné erudice a empatie přes bezúhonnost a délku praxe až po schopnost řízení motorového vozidla i ve ztížených povětrnostních podmínkách.Tým zkušených (10 - 30 let praxe) a kvalifikovaných (např. ARIP, transplantcentrum, interna, atd.) zdravotních sester poskytuje záruky dlouhodobé kvalitní péče. 

Bezpečnost klientů
bigstock_cybersecurity_security_business

Všichni naši pracovníci se při návštěvách u klientů prokazují průkazkou agentury.

 

Na průkazce je uvedeno jméno pracovníka, jeho fotografie a kontaktní údaje naší agentury včetně mobilního telefonního čísla non-stop linky.

 

Máte-li jakékoliv pochybnosti nebo jste s něčím nespokojeni, neváhejte nás ihned kontaktovat.

 

Samozřejmostí je povinnost našich pracovníků dodržovat při výkonu činnosti zákony, a to zejména zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Etický kodex, vždy v platném znění, a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se při výkonu práce dozvědí.

bottom of page